همسایه خود را دوست بدارید

ساختمان ما ساختمان عجیبی بود

همه از هم متنفر بودند !

همسایه طبقه اول از همسایه طبقه دوم متنفر بود.

همسایه طبقه دوم هم از همسایه طبقه اول.

من که در طبقه سوم زندگی میکردم از هردوی آنها متنفر بودم. آنها نیز از من متنفر بودند.

تنها یک وجه اشتراک داشتیم 

هرسه عاشق همسایه طبقه چهارم بودیم.

شما طبقه چهارمی باشید.

همسایه‌های خود را دوست بدارید

سرندیپیتی تنها نام شخصیت محبوب صورتی کارتون جزیره ناشناخته نیست !
"serendipity" کلمه‌ای با پیشینه ایرانیست که به یافته‌ای نیکو به صورت ناگهانی اشاره دارد
همان‌طور که بعضی آدم ها ناگهان خوشبخت می‌شوند
همان‌طور که شاید شما یک روز سرندیپیتی خود را بیابید.


ذات متن برای خوانده شدن است؛ کپی بدون ذکر منبع مجاز می‌باشد